BKMA har samma grundprincip som ISO 9001, 14001 och OHSAA 18001/AFS 2001:1. Skillnaden ligger i anpassningen till byggbranschen. Certifieringen visar att Mockfjärds kan svara upp mot kraven i PBL (Plan- och Bygglagen), miljöbalken, arbetsmiljölagen och annan anknuten lagstiftning.

BKMA har funnits sedan år 2000 och togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. Idag ägs BKMA av Byggföretagen.

Kortfattat innehåller BKMA:

• Certifieringsregler
• Krav på egenkontroll i projekten
• Krav på utbildning
• Krav på rutiner i projekten
• Krav på administrativa rutiner

Trygghet vid val av leverantör

Certifieringen BKMA genomfördes av en extern oberoende organisation, DNV GL, www.dnvgl.com. De kontrollerar att vi på Mockfjärds följer systemet och de utför årligen en revision och en kontroll på att vi tillämpar systemet på rätt sätt. Det ger en trovärdighet och en trygghet för dig som beställare att anlita oss som leverantör.

Kvalitet, dokumentation och regelbundna kontroller

Certifieringen visar att både våra fönster och våra montage håller hög teknisk kvalitet. Våra projekt blir väl dokumenterade och vi har en total kontrollplan och riskbedömning. BKMA-certifieringen innebär också att vi lämnar ifrån oss egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

Miljö och arbetsmiljö

BKMA-certifieringen visar också att vi arbetar aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan och har rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.

Mockfjärdsfönster AB / Certifikat BF9K

Mockfjärds Fönster AB BF9K certifikat.