Fönster- och Dörrnämnden

Har du fått ett ärende prövat hos Kundombudsmannen men fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du ta ärendet vidare och få det prövat hos Fönster och Dörrnämnden.

Fönster- och Dörrnämnden

Om du som kund fått ett ärende prövat hos Kundombudsmannen men fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du ta ärendet vidare och få det prövat hos Fönster och Dörrnämnden under förutsättning att yrkandet inte understiger 5000 kr eller överstiger 200000 kr. Nämnden prövar inte heller tvist som är eller har varit föremål för domstolsprövning, skiljeförfarande eller prövning vid Allmänna Reklamationsnämnden. Ansökan om prövning i nämnden ska göras senast sex månader från det att Mockfjärds kundombudsman har förklarat sig ha tagit slutlig ställning i ärendet.

Nämndens sammansättning

Fönster och Dörrnämnden består av tre ledamöter varav endast en är anställd i Mockfjärds. Övriga ledamöter är utsedda av Villaägarnas Riksförbund och har specialistkunskap inom juridik och byggnadsteknik. Nämndens ordförande är jurist och även utsedd av Villaägarnas Riksförbund.

Nämndens behandling och beslut

När du anmäler ditt ärende till Fönster och Dörrnämnden är det viktigt att ditt ärende har behandlats av såväl Mockfjärds kundtjänst som kundombudsmannen. Nämndens förfarande sker enbart skriftligt vilket innebär att de tvistande parterna inte får delta vid sammanträdet. Nämnden meddelar sedan skriftligen sitt beslut till den som begärt prövning. Prövningen i Fönster och Dörrnämnden är kostnadsfri.

Blankett

För att underlätta din anmälan och för att ge nämnden ett så bra underlag som möjligt för sin prövning av tvisten har Fönster och Dörrnämnden tagit fram en särskild blankett. Fyll i blanketten, skriv ut den i tre exemplar och skicka in den tillsammans med den skriftliga bevisning du vill lägga fram till stöd för dina krav.

Ladda ned blanketten genom att klicka här (pdf)

Det är viktigt att du skickar med all den information du vill ska vara med vid nämndens prövning samt alla tre exemplar av blanketten. Anmälan samt bilagor skickas med post till

Fönster och Dörrnämnden
Villaägarnas Riksförbund
Box 7118
192 07 Sollentuna

Blanketten skall fyllas i så att det klart och tydligt framgår vari tvisten består. När vi tagit emot din anmälan och eventuella bilagor registreras ett nämndsärende. Ärendet sänds sedan till Mockfjärds för yttrande, det vill säga att de ger sin syn på saken. När vi fått in Mockfjärds yttrande skickas detta till dig för kännedom.